Хімія формули – Хімічні символи і формули — Основні хімічні поняття. Речовина — ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ — ХІМІЯ — Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання

Хімічні формули | Хімія

Розділ 1 Початкові хімічні поняття

13 Хімічні формули

Матеріал параграфа допоможе вам:

> з’ясувати, що таке хімічна формула;

> навчитися читати хімічні формули;

> характеризувати склад молекули та речовини за хімічною формулою.

Хімічна формула. Кожна речовина має назву. Однак за назвою не можна визначити, наприклад, скільки і яких атомів міститься в молекулі речовини. Відповіді на це та інші запитання дає особливий запис – хімічна формула.

Хімічна формула – це позначення атома, молекули, речовини за допомогою символів хімічних елементів та індексів.

Хімічною формулою атома є символ відповідного елемента. Наприклад, атом Алюмінію позначають символом Аl, атом Силіцію – символом Si. Такі формули мають і прості речовини цих елементів (вони складаються з атомів) – метал алюміній, неметал силіцій.

Хімічна формула молекули простої речовини містить символ елемента і нижній індекс – маленьку цифру, записану нижче і справа від символу. Індекс указує на кількість атомів елемента в молекулі.

Молекула кисню складається з двох атомів Оксигену. Її хімічна формула – О2. Цю формулу читають, вимовляючи спочатку символ елемента, потім – індекс: “о-два”. Формулою О2 позначають не лише молекулу, а й речовину кисень.

Із двохатомних молекул складаються також прості речовини Гідрогену, Нітрогену, Флуору,


Хлору, Брому, Йоду. В озоні містяться трьохатомні молекули, білому фосфорі – чотирьохатомні, а сірці – восьмиатомні.

Цікаво знати

Молекули простих речовин – фулеренів складаються з десятків атомів: С60, С70 та ін.

► Напишіть хімічні формули озону, білого фосфору і сірки.

У формулі молекули складної речовини записують символи елементів, атоми яких містяться в ній, а також індекси. Молекула вуглекислого газу складається з одного атома Карбону і двох атомів Оксигену. Її хімічна формула – СО2 (“це-о-два”). Запам’ятайте: якщо молекула містить один атом елемента, то відповідний індекс, тобто l, у хімічній формулі не пишуть. Формула молекули вуглекислого газу є також формулою самої речовини.

Хімічні формули деяких сполук містять круглі дужки. Індекс після дужок указує на кількість груп атомів, що записані в них. Так, у формулі Са(ОН)2 є дві групи атомів ОН, а Аl(NO3)3 – три групи атомів NO3. Першу формулу читають “кальцій-о-аш-двічі” (але не “кальцій-о-аш-два”), другу – “алюміній-ен-о-три-тричі”.

Іноді в хімічних формулах замість символів елементів записують “сторонні” літери, а також літери-індекси. Такі формули називають загальними. Приклади формул цього типу: ЕСln, ЕnOm, СxHy. Перша формула слугує для позначення групи сполук елементів із Хлором, друга є загальною для сполук елементів з Оксигеном, а третю використовують, якщо хімічна формула сполуки Карбону з Гідрогеном невідома або її мають визначити.

Якщо потрібно позначити, наприклад, два окремі атоми Алюмінію чи три молекули вуглекислого газу, використовують записи 2Аl, 3СO2. Цифра перед хімічною формулою є коефіцієнтом. Коефіцієнт 1, як і індекс 1, не пишуть.

Якісний і кількісний склад речовини. Ви вже знаєте, що хімічна формула містить інформацію про склад молекули, а отже, відповідної речовини. Характеризуючи якісний склад молекули або речовини, називають елементи, якими вони утворені, а характеризуючи кількісний склад, зазначають:

– кількість атомів кожного елемента в молекулі;

– співвідношення атомів різних елементів у молекулі (речовині).

ВПРАВА. Описати склад сечовини CO(Nh3)2(азотне добриво, молекулярна сполука).

Розв’язання

Сечовина утворена чотирма елементами – Карбоном, Оксигеном, Нітрогеном і Гідрогеном (це якісний склад). Молекула сполуки містить по одному атому Карбону і Оксигену, два атоми Нітрогену і чотири атоми Гідрогену; їх співвідношення в молекулі і в самій речовині –

N(С): N(О) : N(N) : N(Н) = 1 : 1 : 2 : 4 (кількісний склад).

(Літерою N позначають кількість частинок – атомів, молекул та ін.)

ВИСНОВКИ

Хімічна формула – запис атома, молекули, речовини за допомогою символів хімічних елементів та індексів. Кількість атомів кожного елемента вказують у формулі за допомогою нижнього індексу.

Хімічна формула відображає якісний і кількісний склад молекули, речовини.

?

88. Яку Інформацію про атом, молекулу, речовину надає хімічна формула?

89. Яка відмінність між коефіцієнтом і нижнім індексом у хімічних записах? Відповідь поясніть на прикладах.

90. Прочитайте формули: N2, Cl2, P4, NaCl, KHCO3, Al2(SO4)3, Fe(OH)2ON3.

91. Що означають записи: 2H, 2Н2, N2, Li, 4Cu, 3h3O?

92. Запишіть хімічні формули, які читають так: йод-два, ес-о-три; бор – два-о-три; аш-ен-о-два; хром-о-аш-тричі; натрій-аш-ес-о-чотири; ен-аш-чотири-двічі-ес.

93. Складіть хімічну формулу молекули, яка містить:

А) один атом Сульфуру і два атоми Оксигену;

Б) один атом Гідрогену, один атом Нітрогену і три атоми Оксигену;

В) чотири атоми Гідрогену, два атоми Фосфору і сім атомів Оксигену.

94. Охарактеризуйте якісний і кількісний склад молекулярних речовин – хлору Сl2, гідроген пероксиду (перекису ) Н2О2 глюкози С8Н12О6.

.

school.home-task.com

ХІМІЧНІ ФОРМУЛИ РЕЧОВИН

Тема 1 ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ

& 13. ХІМІЧНІ ФОРМУЛИ РЕЧОВИН

Вивчення параграфа допоможе вам:

· пояснювати зміст хімічних формул;

· описувати якісний і кількісний склад речовин за хімічними формулами;

· правильно вимовляти й записувати хімічні формули

ЩО РОЗУМІЮТЬ ПІД ХІМІЧНОЮ ФОРМУЛОЮ РЕЧОВИНИ? Описуючи речовину молекулярної будови, зазначають, атоми яких елементів та в якій кількості увійшли до складу її молекул. Наприклад: молекула кисню складається з двох атомів Оксигену; до складу молекули води увійшли три атоми – два атоми Гідрогену та один атом Оксигену.

Зазначений склад молекул кисню та води передають такими короткими записами: О2 (вимовляють “о-два”) та Н2О (вимовляють “аш-два-о”). В обох записах цифра 2 вказує на кількість у молекулі атомів хімічного елемента. Після символу якого вона записана. Ці арабські цифри, що записані нижче лінії рядка після символу хімічного елемента, називають індексами. Індекс 1 не пишуть.

Умовне позначення складу речовини за допомогою символів хімічних елементів та індексів дістало назву хімічна формула.

Уважно розгляньте зображені на мал. 63 моделі молекул речовин та їх хімічні формули.

Для речовин, утворених із молекул, хімічні формули передають склад однієї молекули. Так хімічна формула ортофосфатної кислоти Н3РО4 свідчить, що молекула складається з трьох атомів Гідрогену, одного Фосфору і чотирьох – Оксигену (мал. 54).

Мал. 53. Моделі молекул водню, води, кисню та їх формули

Мал. 54. Хімічна формула ортофосфатної кислоти передає склад її молекули

Але не всі речовини складаються з молекул. Так, залізо, алюміній вуглець складаються з атомів. Склад цих речовин передають записом символу хімічного елемента без індексів – Fe, Аl, С. Вимовляють формули цих речовин, як і символи хімічних елементів: “ферум, алюміній, це”.

Відсутні молекули і в натрій хлориду (кухонної солі), хоча хімічна формула NaCl існує. Тоді що вона означає? Формула NaCl в казус на співвідношення, у якому сполучаються атоми Натрію й Хлopу, утворюючи цю речовину. З формули бачимо, що воно становить 1:1. Відтак, немає значення, яка порція кухонної солі розглядається – кілька грамів чи ціла тонна – співвідношення Натрію та Хлору залишається в ній незмінним 1:1.

Поміркуйте. Речовина немoлекулярної будови алюміній оксид має хімічну формулу Al2O3. Яке співвідношення атомів передає ця формула?

ПРАВИЛА ВИМОВИ ХІМІЧНИХ ФОРМУЛ. Недостатньо лише писати хімічні формули. Їх треба вміти читати. Як читати формули кисню й води, ми вже розглянули. Потренуємося на прикладі інших хімічних формул та сформулюємо загальні правила. Формулу Н3PO4 вимовляють: “аш-три-пе-о-чотири”; NaНCO3 – “натрій-аш-це-о-три”; K2SО4 – “калій-два-ес-о-чотири”.

Як бачимо, правила вимови хімічних формул такі:

– виголошуються назви хімічних елементів у послідовності запису їх символів у хімічній формулі;

– після назви кожного елемента називають число, яким позначено індекс, якщо він є.

Не менш важливо вміти за вимовою (так би мовити з голосу) записувати хімічну формулу речовини. Наприклад, формулу, що вимовляють “ферум-два-о-три”, складають у такій послідовності:

1) пишуть символ Феруму – Fe

2) пишуть індекс 2 – Fe2

3) дописують символ Оксигену – Fе2О

4) записують індекс 3 – Fe2O3

Напишіть формулу, яку вимовляють “ен-дна-о-п’ять”.

За хімічними формулами легко описувати якісний і кількісний склад речовин.

Якісний склад вказує, з атомів яких хімічних елементів утворилася речовина, кількісний – скільки атомів кожного хімічного елемента у формулі речовини.

Розглянемо склад молекули сульфатної кислоти, формула якої h3SO4. Її якісний склад це елементи Гідроген. Сульфур, Оксиген. Кіль кісний склад 2 атоми Гідрогену, 1 атом Сульфуру, 4 атоми Оксигену.

Скарбничка ерудита

Крім розглянутих прикладів хімічних формул, існують також формули з так званими вторинними індексами. Розглянемо приклад. Речовина алюміній сульфат має формулу Al2(SO4)3. У наведеній формулі індекс 2 стосується лише хімічного елемента Алюмінію, а індекс 4 – лише Оксигену. Назвемо такі індекси первинними. Індекс 3 винесено за круглі дужки. Тому він відноситься до обох хімічних елементів, записаних у крутих дужках. Назвемо його вторинним індексом. Відтак, формула Al2(SO4)3 передає такий кількісний склад речовини: 2 атоми Алюмінію, 3 атоми (1 ∙ 3 = 3) Сульфуру, 12 атомів (4 ∙ 3 = 12) Оксигену. Вторинні індекси вимовляють так: двічі, тричі. Отже, запис Al2(SO4)3 читають як “алюміній-два-ес-о-чотири-трич”.

Поміркуйте, який кількісний склад речовини з хімічною формулою Fe(NО3)3, прочитайте формулу згідно правил вимови.

?

1. Дайте визначення хімічної формули.

2. Поясніть значення індексів у хімічних формулах.

3. Що ви розумієте під якісним та кількісним складом речовини? Поясніть на прикладі.

4. Потренуйтеся в читанні хімічних формул, вимову запишіть у робочий зошит: SО2, h3SiO3, Nh4, Р2О5, FePО4.

5. Заповніть таблицю інформацією, якої не вистачає.

Хімічна формула

Якісний склад

Кількісний склад

Вимова

CuSО4

Натрій-два-силіцій-о-три

НСlO4

Ферум-бром-три

6. Встановіть відповідність між формулою речовини та її вимовою:

Формула речовини

Вимова формули

1 FO2O3

А фeрум-три-о-чотири

2 Fe3O4

Б ферум-о

3 FeCl3

В фeрум-двa-о-три

4 FeCl2

Г ферум-хлор-два

Д фeрум-хлор-три

7. Запишіть формули речовин, що читають так:

А) калій-о-аш;

Б) кальцій-аш-два;

В) ферум-о.

8. Знайдіть і виправте помилки:

А) хімічну формулу KNO3 читають: “кальцій-ен-оксиген-три”;

Б) у хімічній формулі Mg3N2 – три атоми Нітрогену;

В) у хімічній формулі Nа2S2O3 Oксигeн має індекс два.

9. Скільки атомів кожного хімічного елемента позначають записи формул:

А) С2H6О б) С3Н6O2 в) С6Н6O?

predmety.in.ua

§11. Хімічні формули | 7 клас

Склад будь-якої речовини передає її хімічна формула. Поєднуючи певним способом хімічні знаки можна записати хімічні формули будь-яких речовин. Згадаємо кілька формул добре відомих нам сполук: Н

2 – водень, О2 – кисень. Молекула простої речовини водню складається із двох атомів Гідрогену. Щоб записати формулу водню, спочатку вказують знак Гідрогену і за ним, трохи нижче рівня рядка ставлять цифру два, що вказує кількість атомів, сполучених у молекулу. Цю цифру називають індексом. Запис Н2 (аш-два) це і є хімічною формулою водню.

Молекула кисню об’єднує два атоми Оксигену, тому її склад виражають формулою О2 (читається: «о-два»).

Індекс – це число, яке показує кількість атомів даного хімічного елемента у складі речовини.

Індекс – це число атомів у молекулі.

Отже, щоб написати хімічну формулу простої речовини, що має молекулярну будову, пишуть хімічний знак елемента і біля нього внизу праворуч приписують число, яке позначає кількість його атомів у молекулі даної речовини, наприклад N2, J2, Br2, O

3, Cl2.

Але не всі прості речовини складаються з молекул. Прості речовини можуть складатися з величезної кількості атомів, тобто мають немолекулярну будову. Наприклад, кусочок метала алюмінію складається з великої кількості атомів Алюмінію. Різні за величиною кусочки цього металу мають різне число таких атомів, тому число атомів (індекс) у формулах таких речовин не зазначається. Хімічна формула цих речовин збігається за написанням із символами хімічного елемента. Наприклад, хімічна формула метала алюмінію – Al, заліза – Fe, неметала алмазу – С.

Хімічна формула – це умовний запис складу речовини за допомогою хімічних символів.

Прості речовини можуть складатися з молекул (речовини молекулярної будови) і атомів (речовини немолекулярної будови).

Складні речовини можуть складатися з молекул (молекулярної будови), йонів (немолекулярної будови) або атомів (атомної будови).

До речовин молекулярної будови належать: наприклад, вода – Н2О (читається «аш-два-о»), вуглекислий газ – СО2 (читається «це-о-два»). До речовин, які складаються з йонів, тобто мають немолекулярну будову відносяться наприклад, NaCl, CaCl2. Формули таких речовин відображають співвідношення частинок в кристалах цих сполук. Так, формула CaCl2 показує, що в кристалах на кожен йон Кальцію припадає один йон Хлору.

Для запису хімічної формули кожної сполуки треба знати з яких хімічних елементів складається молекула даної речовини та кількісний склад молекули. При складанні формул речовин слід пам’ятати закон сталості складу:

Якісний і кількісний склад кожної хімічно чистої речовини завжди сталий і не залежить від способу її добування.

Наприклад, яким би способом ми не добули воду, співвідношення мас елементів Гідрогену і Оксигену незмінно дорівнюватиме 1:8, тобто формула води завжди Н2О.

Отже, хімічна формула – це умовний запис якісного і кількісного складу речовини за допомогою символів хімічних елементів та індексів.

Молекули однієї речовини мають однаковий склад, тому склад молекули (її хімічна формула) визначає водночас і склад даної речовини. Хімічна формула, яка показує якісний і кількісний склад молекули речовини називається молекулярною, істинною, або просто формулою речовини.

Якщо хочуть показати кілька молекул, то перед формулою пишуть цифру (коефіцієнт), яка показує число таких молекул.

Приклад: запис 3Р2О5 означає три молекули складної речовини, кожна з яких містить по два атоми Фосфору і п’ять атомів Оксигену (можемо записати як: Р2О5, Р2О5, Р2О5).

Якщо за хімічним символом індекс відсутній, то коефіцієнт може означати число окремих атомів. Запис 5Н («п’ять-аш») означає п’ять окремих атомів Гідрогену.

Коефіцієнт – це число, яке записується перед формулою речовини і позначає кількість молекул, або окремих атомів даної речовини.

Коефіцієнт – число молекул або окремих атомів.

Запис Н2аш-два») означає одну молекулу водню, що складається з двох атомів Гідрогену.

Запис 4Н2чотири-аш-два») означає чотири молекули водню, кожна з яких містить по два атоми Гідрогену.

Запис 5S («п’ять-ес») означає п’ять окремих атомів Сульфуру.

У формулі Cu(OH)2купрум-о-аш-двічі»), індекс 2 стоїть за дужками і стосується як Оксигену, так і Гідрогену. Цей запис означає одну молекулу складної речовини, яка містить один атом Купруму, два атоми Оксигену і два атоми Гідрогену.

Хімічні формули читають зліва направо, називаючи по порядку символи елементів і нижчі індекси. Індекс 1 біля елемента прийнято не вказувати і не називати при читанні.

Порядок запису елементів у формулі не є довільним. Його визначають властивості елементів, а також традиції, які склалися в хімії. Наприклад: у формулі K2S – спочатку пишуть металічний елемент Калій, а потім – неметалічний елемент Сульфур. У формулі SO2 спочатку пишуть елемент Сульфур, а потім Оксиген.

На першому місті у формулах сполук пишуть елементи, які у періодичній системі елементів розміщені лівіше, а на другому – ті, що в періодичній системі розміщені правіше (NaCl, P2O5). На першому місті ті, що у періодичній системі стоять нижче, а на другому – ті, що вище (SO2, KH, CaH2). У формулах сполук: NH3, PH3, SiH4, CH4 традиційно атом Гідрогену пишут на другому місці.

Підсумок

 • Хімічна формула виражає:
  1. якісний склад речовини, тобто з яких хімічних елементів вона складається;
  2. кількісний, або атомний склад її молекули, тобто число атомів кожного елемента;
  3. одну молекулу даної речовини;
  4. співвідношення атомів різних елементів у її складі;
 • Коефіцієнт – це число, яке показує:
  1. кількість молекул;
  2. кількість окремих атомів.
 • Індекс показує кількість атомів одного виду в складі молекули.

?

 1. Що таке хімічна формула?
 2. Що називають індексом?
 3. Що називають коефіцієнтом?
 4. Яка відмінність між індексом і коефіцієнтом?
Завдання для самоконтролю

Фронтальна робота

80. Перепишіть таблицю в зошит і заповніть за зразком.

Хімічна формула Вимова Що означає запис
3NO2 «три-ен-о-два» Три молекули, кожна з яких складається з атома Нітрогену і двох атомів Оксигену.
H2SO4    
O    
  «три-аш-ен-о-три»  
    Сім молекул, кожна з яких складається з двох атомів Гідрогену
  «аш-два-ес-о-чотири»  
2N2O5    
    Три окремі атоми Оксигену
7H2    

81. Охарактеризуйте речовину SО2 за формулою, використовуючи зразок:

Критерії оцінки H2O 2
1. Якісний і кількісний склад молекули До складу молекули входять два атоми Гідрогену й один атом Оксигену  
2. Число молекул Одна  
3. Проста чи складна речовина Складна  
4. Назва речовини Вода (гідроген оксид)  

І

82. Опишіть хімічний склад речовин, формули яких: H2SO3, K2CO3.

83. Прочитайте формули речовин: H3PO4, Na2CO3, ZnCl2, CuSO4, SO3, CO2, P2O5.

ІІ

84. Прочитайте речовини, формули яких: H3PO4, CaCO3, Al(NO3)3, HCl, SO2, MgCl2,CuSO4, HNO3, H2O, H2S, CaO, Fe2O3, NH3, CH4.

85. Напишіть формули речовин: «ес-о-два», «натрій-хлор», «пе-два-о-п’ять», «натрій-два-ес-о-чотири», «калій-аш-це-о-три», «купрум-о-аш-двічі», «алюміній-о-аш-тричі», «ферум-два-ес-о-чотири-тричі».

ІІІ

86. Що означають такі записи: 4H2, 4H, 5Fe, 3FeS, 2HNO3, 3S, N2O5, 5Cu, H2S, 7H2O, C, CO2, H2CO3, H?

87. Напишіть формулу речовини, до складу якої входять:
а) один атом Карбону й один атом Оксигену;
б) один атом Феруму і два атоми Хлору;
в) два атоми Алюмінію і три атоми Сульфуру;
г) один атом Гідрогену, один атом Нітрогену і три атоми Оксигену;
ґ) один атом Калію, один атом Нітрогену і три атоми Оксигену.

IV

88. Запишіть у вигляді формул: два атоми кальцію, одну молекулу води, вісім атомів Карбону, сім атомів Хлору, сім молекул хлору.

89. До складу молекули соди входять: один атом Натрію, один атом Гідрогену, один атом Карбону і три атоми Оксигену. Напишіть хімічну формулу речовини.

Домашній експеримент

Явище дифузії є переконливим підтвердженням молекулярної будови речовини. Відкрийте на короткий час флакон парфумів. Як можна пояснити розповсюдження запаху з точки зору молекулярної будови речовини?

www.chemistry.in.ua

ХІМІЧНІ ФОРМУЛИ РЕЧОВИН | Хімія

Тема 1 ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ

& 13. ХІМІЧНІ ФОРМУЛИ РЕЧОВИН

Вивчення параграфа допоможе вам:

· пояснювати зміст хімічних формул;

· описувати якісний і кількісний склад речовин за хімічними формулами;

· правильно вимовляти й записувати хімічні формули

ЩО РОЗУМІЮТЬ ПІД ХІМІЧНОЮ ФОРМУЛОЮ РЕЧОВИНИ? Описуючи речовину молекулярної будови, зазначають, атоми яких елементів та в якій кількості увійшли до складу її молекул. Наприклад: молекула кисню складається з двох атомів Оксигену; до складу молекули води увійшли три атоми – два атоми Гідрогену та один атом Оксигену.

Зазначений склад молекул кисню та води передають такими короткими записами: О2 (вимовляють “о-два”) та Н2О (вимовляють “аш-два-о”). В обох записах цифра 2 вказує на кількість у молекулі атомів хімічного елемента. Після символу якого вона записана. Ці арабські цифри, що записані нижче лінії рядка після символу хімічного елемента, називають індексами. Індекс 1 не пишуть.

Умовне позначення складу речовини за допомогою символів хімічних елементів та індексів дістало назву хімічна формула.

Уважно розгляньте зображені на мал. 63 моделі молекул речовин та їх хімічні формули.

Для речовин, утворених із молекул, хімічні формули передають склад однієї молекули. Так хімічна формула ортофосфатної кислоти Н3РО4 свідчить, що молекула складається


з трьох атомів Гідрогену, одного Фосфору і чотирьох – Оксигену (мал. 54).

Мал. 53. Моделі молекул водню, води, кисню та їх формули

Мал. 54. Хімічна формула ортофосфатної кислоти передає склад її молекули

Але не всі речовини складаються з молекул. Так, залізо, алюміній вуглець складаються з атомів. Склад цих речовин передають записом символу хімічного елемента без індексів – Fe, Аl, С. Вимовляють формули цих речовин, як і символи хімічних елементів: “ферум, алюміній, це”.

Відсутні молекули і в натрій хлориду (кухонної солі), хоча хімічна формула NaCl існує. Тоді що вона означає? Формула NaCl в казус на співвідношення, у якому сполучаються атоми Натрію й Хлopу, утворюючи цю речовину. З формули бачимо, що воно становить 1:1. Відтак, немає значення, яка порція кухонної солі розглядається – кілька грамів чи ціла тонна – співвідношення Натрію та Хлору залишається в ній незмінним 1:1.

Поміркуйте. Речовина немoлекулярної будови алюміній оксид має хімічну формулу Al2O3. Яке співвідношення атомів передає ця формула?

ПРАВИЛА ВИМОВИ ХІМІЧНИХ ФОРМУЛ. Недостатньо лише писати хімічні формули. Їх треба вміти читати. Як читати формули кисню й води, ми вже розглянули. Потренуємося на прикладі інших хімічних формул та сформулюємо загальні правила. Формулу Н3PO4 вимовляють: “аш-три-пе-о-чотири”; NaНCO3 – “натрій-аш-це-о-три”; K2SО4 – “калій-два-ес-о-чотири”.

Як бачимо, правила вимови хімічних формул такі:

– виголошуються назви хімічних елементів у послідовності запису їх символів у хімічній формулі;

– після назви кожного елемента називають число, яким позначено індекс, якщо він є.

Не менш важливо вміти за вимовою (так би мовити з голосу) записувати хімічну формулу речовини. Наприклад, формулу, що вимовляють “ферум-два-о-три”, складають у такій послідовності:

1) пишуть символ Феруму – Fe

2) пишуть індекс 2 – Fe2

3) дописують символ Оксигену – Fе2О

4) записують індекс 3 – Fe2O3

Напишіть формулу, яку вимовляють “ен-дна-о-п’ять”.

За хімічними формулами легко описувати якісний і кількісний склад речовин.

Якісний склад вказує, з атомів яких хімічних елементів утворилася речовина, кількісний – скільки атомів кожного хімічного елемента у формулі речовини.

Розглянемо склад молекули сульфатної кислоти, формула якої h3SO4. Її якісний склад це елементи Гідроген. Сульфур, Оксиген. Кіль кісний склад 2 атоми Гідрогену, 1 атом Сульфуру, 4 атоми Оксигену.

Скарбничка ерудита

Крім розглянутих прикладів хімічних формул, існують також формули з так званими вторинними індексами. Розглянемо приклад. Речовина алюміній сульфат має формулу Al2(SO4)3. У наведеній формулі індекс 2 стосується лише хімічного елемента Алюмінію, а індекс 4 – лише Оксигену. Назвемо такі індекси первинними. Індекс 3 винесено за круглі дужки. Тому він відноситься до обох хімічних елементів, записаних у крутих дужках. Назвемо його вторинним індексом. Відтак, формула Al2(SO4)3 передає такий кількісний склад речовини: 2 атоми Алюмінію, 3 атоми (1 ∙ 3 = 3) Сульфуру, 12 атомів (4 ∙ 3 = 12) Оксигену. Вторинні індекси вимовляють так: двічі, тричі. Отже, запис Al2(SO4)3 читають як “алюміній-два-ес-о-чотири-трич”.

Поміркуйте, який кількісний склад речовини з хімічною формулою Fe(NО3)3, прочитайте формулу згідно правил вимови.

?

1. Дайте визначення хімічної формули.

2. Поясніть значення індексів у хімічних формулах.

3. Що ви розумієте під якісним та кількісним складом речовини? Поясніть на прикладі.

4. Потренуйтеся в читанні хімічних формул, вимову запишіть у робочий зошит: SО2, h3SiO3, Nh4, Р2О5, FePО4.

5. Заповніть таблицю інформацією, якої не вистачає.

Хімічна формула

Якісний склад

Кількісний склад

Вимова

CuSО4

Натрій-два-силіцій-о-три

НСlO4

Ферум-бром-три

6. Встановіть відповідність між формулою речовини та її вимовою:

Формула речовини

Вимова формули

1 FO2O3

А фeрум-три-о-чотири

2 Fe3O4

Б ферум-о

3 FeCl3

В фeрум-двa-о-три

4 FeCl2

Г ферум-хлор-два

Д фeрум-хлор-три

7. Запишіть формули речовин, що читають так:

А) калій-о-аш;

Б) кальцій-аш-два;

В) ферум-о.

8. Знайдіть і виправте помилки:

А) хімічну формулу KNO3 читають: “кальцій-ен-оксиген-три”;

Б) у хімічній формулі Mg3N2 – три атоми Нітрогену;

В) у хімічній формулі Nа2S2O3 Oксигeн має індекс два.

9. Скільки атомів кожного хімічного елемента позначають записи формул:

А) С2H6О б) С3Н6O2 в) С6Н6O?

.

school.home-task.com

Хімічні формули речовин

Тема. Хімічні формули речовин

Цілі: закріпити знання учнів про прості та складні речовини; навчити записувати хімічні формули простих і складних речовин, використовуючи хімічні та індекси; навчити читати хімічні формули речовин; навчити використовувати поняття «хімічна формула»; «індекс»; «коефіцієнт»; розвивати пізнавальну активність, знання учнів про прості та складні речовини і використання хімічної символіки; виховувати вміння не лише оволодівати інформацією, а й осмислювати і застосовувати її, почуття колективізму під час роботи в групах.

Тип уроку: поглиблення і систематизація знань.

Форми роботи: бліц-опитування, робота з підручником, групова робота, ланцюжок, коментування, вікторина, «морський бій», «вільний мікрофон».

Обладнання: підручник, роздатковий матеріал.

ХІД УРОКУ

 1. Організація класу

Привітання, робота в журналі, перевірка готовності.

Перевірка емоційного стану учнів (смайлики - веселий, байдужий, сумний). Учні обирають один, замальовують у зошит.

 1. Мотивація навчальної діяльності.

Учитель зачитує речення «Успіх приходить із працею», учні коментують вислів.

 1. Актуалізація опорних знань

Записують у зошит дату, тему уроку.

- Чого ви очікуєте від уроку?

 1. Перевірка домашнього завдання.

- На які класи поділяються речовини?

-Які речовини називаються простими?

-Які речовини називаються складними?

-За допомогою чого позначаються хімічні елементи?

-Що таке хімічна символіка? Хімічна символіка — це алфавіт для складання формул хімічних сполук — «хімічних слів».

V. Одержання знань про хімічні формули

-Зараз пропоную вам об’єднатися в групи по 4 учні і виконати завдання.

Перед цим пригадаємо правила роботи в групах.

Учні називають правила

-Дотримуйтесь цих правил, працюючись в групі. Вам необхідно усно скласти за допомогою підручника визначення поняття «хімічна формула».

Учитель вибірково заслуховує відповіді.

-Добре, давайте ще раз повторимо, що таке «хімічна формула», запишемо у зошит правило (на дошці).

- Крім символів хімічних елементів, що наведені в періодичній системі хімічних елементів, для запису формул використовують індекси, які вказують число атомів у молекулі, простій або складній речовині. А зараз складіть визначення поняття «Індекс»

Учитель вибірково заслуховує відповіді.

-Добре, давайте ще раз повторимо, що таке «Індекс», запишемо у зошит правило.

- Що показує хімічна формула?

Атоми яких хімічних елементів входять до складу молекули речовини, або скільки атомів кожного хімічного елемента входить до складу молекули речовини. Наприклад, запис CO2 означає, що молекула вуглекислого газу складається з одного атома Карбону і двох атомів Оксигену, читається CO2.

Розгляньмо і прочитаймо по ланцюжку формули речовин, написані на дошці. Учитель записує на дошці хімічні формули Н2 Сl2 О2 О3

- Запишить ці хімічні формули в зошит. Назвіть кількість атомів в молекулі.(Учні по черзі читають формули.)

-Продовжуємо працювати в групах. Складіть усно визначення поняття «Коефіцієнт» за допомогою підручника.

Учитель вибірково заслуховує відповіді.

-Зачитаємо і запишемо у зошити поняття «Коефіцієнт».

-Як показати визначену кількість молекул?

Для цього використовують коефіцієнти — додатні цілі числа, що показують кількість молекул. Наприклад, запис 5CO2 означає п’ять молекул вуглекислого газу, 2CO2 — дві молекули вуглекислого газу, а CO2 — одну молекулу.

Учитель записує на дошці хімічні формули 5 Н2 l2 2 3

- Запишіть у зошит. Розгляньмо і прочитаймо по ланцюжку формули речовин, написані на дошці. Що означають ці записи ?

Запишіть:

• чотири молекули води — 4H2O;

• десять молекул кисню — 10О2;

• три молекули водню — 3H2;

• п’ять атомів Сульфуру — 5S

Чи змінилася кількість атомів кожного хімічного елемента в молекулі? Ні.

А якщо взяти не одну молекулу, а ту кількість, на яку вказує коефіцієнт? Наприклад: 4H2О — в одній молекулі, як і раніше, два атоми. Гідрогену, але в чотирьох молекулах їх вісім.

Давайте порахуємо кількість атомів у наших складних речовинах на дошці. По ланцюжку у зворотному порядку називаємо кількість атомів кожного елемента в n молекул речовини.

-Подивіться на дошку. Прочитайте хімічну формулу

Учитель проводить вікторину, під час якої учні виводять формули речовин, що широко використовуються в побуті та сільському господарстві.

-Пропоную вам відповісти на декілька цікавих запитань та спробувати вивести формули речовин, що широко використовуються в побуті та сільському господарстві.

VI.Узагальнення та закріплення знань.

-Подивіться на дошку та проаналізуйте хімічні формули (усна робота)

- Пропоную вам пограти в «морський бій». До дошки виходять капітани команд (по черзі). Один капітан називає координати, інший – хімічну формулу та пояснює її. Потім – навпаки.

VII. Домашнє завдання

Прочитати параграф, відповісти на запитання усно.

VIII. Оцінювання.

Учитель оцінює учнів за роботу на уроці.

IX.Рефлексія, підбиття підсумків.

-На початку уроку ми називали з вами очікувані результати. Скажіть, чи виправдалися ваші очікування.

Вправа «вільний мікрофон»

-За допомогою одного з двох речень розкажіть, що ви дізналися сьогоднішнього уроку, або чому навчилися (учні відповідають)

Урок закінчено, але я прошу подивитись у зошит. Який смайлик був у вас на початку уроку? Який зараз?

Сподіваюсь, що знання, отримані на уроці, знадобляться вам у майбутньому.

vseosvita.ua

Хімічні формули

Розділ 1 Початкові хімічні поняття

13 Хімічні формули

Матеріал параграфа допоможе вам:

> з’ясувати, що таке хімічна формула;

> навчитися читати хімічні формули;

> характеризувати склад молекули та речовини за хімічною формулою.

Хімічна формула. Кожна речовина має назву. Однак за назвою не можна визначити, наприклад, скільки і яких атомів міститься в молекулі речовини. Відповіді на це та інші запитання дає особливий запис – хімічна формула.

Хімічна формула – це позначення атома, молекули, речовини за допомогою символів хімічних елементів та індексів.

Хімічною формулою атома є символ відповідного елемента. Наприклад, атом Алюмінію позначають символом Аl, атом Силіцію – символом Si. Такі формули мають і прості речовини цих елементів (вони складаються з атомів) – метал алюміній, неметал силіцій.

Хімічна формула молекули простої речовини містить символ елемента і нижній індекс – маленьку цифру, записану нижче і справа від символу. Індекс указує на кількість атомів елемента в молекулі.

Молекула кисню складається з двох атомів Оксигену. Її хімічна формула – О2. Цю формулу читають, вимовляючи спочатку символ елемента, потім – індекс: “о-два”. Формулою О2 позначають не лише молекулу, а й речовину кисень.

Із двохатомних молекул складаються також прості речовини Гідрогену, Нітрогену, Флуору, Хлору, Брому, Йоду. В озоні містяться трьохатомні молекули, білому фосфорі – чотирьохатомні, а сірці – восьмиатомні.

Цікаво знати

Молекули простих речовин – фулеренів складаються з десятків атомів: С60, С70 та ін.

► Напишіть хімічні формули озону, білого фосфору і сірки.

У формулі молекули складної речовини записують символи елементів, атоми яких містяться в ній, а також індекси. Молекула вуглекислого газу складається з одного атома Карбону і двох атомів Оксигену. Її хімічна формула – СО2 (“це-о-два”). Запам’ятайте: якщо молекула містить один атом елемента, то відповідний індекс, тобто l, у хімічній формулі не пишуть. Формула молекули вуглекислого газу є також формулою самої речовини.

Хімічні формули деяких сполук містять круглі дужки. Індекс після дужок указує на кількість груп атомів, що записані в них. Так, у формулі Са(ОН)2 є дві групи атомів ОН, а Аl(NO3)3 – три групи атомів NO3. Першу формулу читають “кальцій-о-аш-двічі” (але не “кальцій-о-аш-два”), другу – “алюміній-ен-о-три-тричі”.

Іноді в хімічних формулах замість символів елементів записують “сторонні” літери, а також літери-індекси. Такі формули називають загальними. Приклади формул цього типу: ЕСln, ЕnOm, СxHy. Перша формула слугує для позначення групи сполук елементів із Хлором, друга є загальною для сполук елементів з Оксигеном, а третю використовують, якщо хімічна формула сполуки Карбону з Гідрогеном невідома або її мають визначити.

Якщо потрібно позначити, наприклад, два окремі атоми Алюмінію чи три молекули вуглекислого газу, використовують записи 2Аl, 3СO2. Цифра перед хімічною формулою є коефіцієнтом. Коефіцієнт 1, як і індекс 1, не пишуть.

Якісний і кількісний склад речовини. Ви вже знаєте, що хімічна формула містить інформацію про склад молекули, а отже, відповідної речовини. Характеризуючи якісний склад молекули або речовини, називають елементи, якими вони утворені, а характеризуючи кількісний склад, зазначають:

– кількість атомів кожного елемента в молекулі;

– співвідношення атомів різних елементів у молекулі (речовині).

ВПРАВА. Описати склад сечовини CO(Nh3)2(азотне добриво, молекулярна сполука).

Розв’язання

Сечовина утворена чотирма елементами – Карбоном, Оксигеном, Нітрогеном і Гідрогеном (це якісний склад). Молекула сполуки містить по одному атому Карбону і Оксигену, два атоми Нітрогену і чотири атоми Гідрогену; їх співвідношення в молекулі і в самій речовині –

N(С): N(О) : N(N) : N(Н) = 1 : 1 : 2 : 4 (кількісний склад).

(Літерою N позначають кількість частинок – атомів, молекул та ін.)

ВИСНОВКИ

Хімічна формула – запис атома, молекули, речовини за допомогою символів хімічних елементів та індексів. Кількість атомів кожного елемента вказують у формулі за допомогою нижнього індексу.

Хімічна формула відображає якісний і кількісний склад молекули, речовини.

?

88. Яку Інформацію про атом, молекулу, речовину надає хімічна формула?

89. Яка відмінність між коефіцієнтом і нижнім індексом у хімічних записах? Відповідь поясніть на прикладах.

90. Прочитайте формули: N2, Cl2, P4, NaCl, KHCO3, Al2(SO4)3, Fe(OH)2ON3.

91. Що означають записи: 2H, 2Н2, N2, Li, 4Cu, 3h3O?

92. Запишіть хімічні формули, які читають так: йод-два, ес-о-три; бор – два-о-три; аш-ен-о-два; хром-о-аш-тричі; натрій-аш-ес-о-чотири; ен-аш-чотири-двічі-ес.

93. Складіть хімічну формулу молекули, яка містить:

А) один атом Сульфуру і два атоми Оксигену;

Б) один атом Гідрогену, один атом Нітрогену і три атоми Оксигену;

В) чотири атоми Гідрогену, два атоми Фосфору і сім атомів Оксигену.

94. Охарактеризуйте якісний і кількісний склад молекулярних речовин – хлору Сl2, гідроген пероксиду (перекису ) Н2О2 глюкози С8Н12О6.

predmety.in.ua

Химические формулы

Химическая формула — это обозначение химического состава и структуры соединений. Для нее используются символы химических элементов, а также вспомогательные знаки (тире, скобки, цифры и т. д.). Химические формулы — неотъемлемая часть языка химии. Именно с их помощью составляются уравнения химических реакций, даются названия химическим веществам.

Химическая формула описывает одну молекулу (ион, радикал) или 1 моль определенного вещества, показывая, из каких молекул оно состоит, сколько атомов каждого элемента содержится в молекуле, ионе или радикале.

Например, формула h3S04 обозначает:

 • 1 молекулу (1 моль) серной кислоты;
 • качественный состав: молекула серной кислоты состоит из водорода, серы и кислорода;
 • тот факт, что молекула серной кислоты состоит из двух атомов водорода, одного атома серы и четырех атомов кислорода.

Различаются несколько видов химических формул.

Простейшую формулу можно получить опытным путем, определив соотношение химических элементов в веществе и зная, каков атомный вес элементов.

Истинную формулу получают, когда известна молекулярная масса вещества.

Например, простейшая формула воды Н20 совпадает с истинной. Количество атомов водорода в два раза больше количества атомов кислорода, причем атом кислорода один. Поэтому формула показывает и соотношение атомов, и их количество.

А простейшая формула бензола СН отличается от истинной С6Н6. Она показывает только соотношение атомов. Истинная же формула показывает точное количество атомов каждого элемента в одной молекуле. Это количество указано в виде нижнего индекса — маленькой цифры после символа соответствующего элемента. Если индекс равен 1, то его не указывают.

В рациональных формулах отдельно изображаются группы атомов, которые характерны для классов химических соединений. Например, для спиртов это группа —ОН. При записи рациональной формулы такие группы атомов часто помещаются в круглые скобки — (ОН). Квадратные скобки используют при записи формул комплексных соединений. Например, Kg[Co(CN)6] — гексацианокобальтат калия.

Эмпирическими формулами называют как истинные, так и простые и рациональные формулы. В формуле Маркуша выделяются активное ядро и различные варианты заместителей, потому она обозначает целые классы веществ.

Особо интересна структурная формула. С ее помощью показывают, как атомы располагаются в молекуле. Химические связи здесь обозначаются как линии (черточки). Имеются как двумерные, так и трехмерные формулы. Трехмерные нагляднее прочих иллюстрируют состав вещества, взаимное расположение атомов, угол связи и расстояние между ними.

Поделиться ссылкой

sitekid.ru

Author: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *