Хімія формула об єму – Как найти объём газа 🚩 Найти объем водорода при электролизе раствора ZnSO4 🚩 Естественные науки

Як знайти об’єм з хімії. знайти об’єм речовини.

Є безліч формул для знаходження об’єму. У першу чергу необхідно визначити в якому агрегатному стані знаходиться речовина, для якого ми шукаємо об’єм. Для об’єму газу підходять одні формули, а для об’єму розчину зовсім інші.

Інструкція

1

Одна з формул об’єму розчину: V = m/p, де V — об’єм розчину (мл), m — маса (г), p — щільність (г/мл). Якщо потрібно додатково знайти масу, то це можна зробити, знаючи формулу і кількість потрібного речовини. За допомогою формули речовини ми знайдемо його молярну масу, склавши атомні маси всіх елементів, що входять до його складу. Наприклад, M (AgNO3) = 108 + 14 + 16 * 3 = 170 г/моль. Далі знаходимо масу за формулою: m = n * M, де m — маса (г), n — кількість речовини (моль), M — молярна маса речовини (г/моль). Мається на увазі, що кількість речовини дано в задачі.

2

Наступна формула для знаходження об’єму розчину виводиться з формули молярної концентрації розчину: з = n/V, де c — молярна концентрація розчину (моль/л), n — кількість речовини (моль), V — об’єм розчину (л ). Виводимо: V = n/c. Кількість речовини можна додатково знайти за формулою: n = m/M, де m — маса, M — молярна маса.

3

Далі наведені формули для знаходження об’єму газу. V = n * Vm, де V — об’єм газу (л), n — кількість речовини (моль), Vm — молярний об’єм газу (л/моль). При нормальних умовах, тобто тиску рівним 101325 Па і температурі 273 К молярний об’єм газу є величиною постійною і дорівнює 22,4 л/моль.

4

Для газової системи існує формула:: q (x) = V (x)/V, де q (x) (фі) — об’ємна частка компонента, V (x) — обсяг компонента (л), V — обсяг системи (л). З цієї формули можна вивести 2 інші: V (x) = q * V, а також V = V (x)/q.

5

Якщо в умові завдання присутній рівняння реакції, вирішувати задачу слід за допомогою нього. З рівняння можна знайти кількість будь-якої речовини, воно дорівнює коефіцієнту. Наприклад, CuO + 2HCl = CuCl2 + h3O. Звідси бачимо, що при взаємодії 1 моля оксиду міді і 2 моль соляної кислоти вийшло 1 моль хлориду міді і 1 моль води. Знаючи по умові завдання кількість речовини всього одного компонента реакції, можна без зусиль знайти кількості всіх речовин. Нехай, кількість речовини оксиду міді одно 0,3 моль, значить n (HCl) = 0,6 моль, n (CuCl2) = 0,3 моль, n (h3O) = 0,3 моль.

Зверніть увагу

Не забувайте про одиниці виміру!

Обсяг — це кількісна характеристика, яка вказує, яке саме простір займає та чи інша речовина (тіло). В системі СІ обсяг вимірюється в кубічних метрах. Як же можна знайти об’єм якого-небудь речовини?

Інструкція

1

Найпростіше — якщо вам відома точна маса цієї речовини (М) і його щільність (?). Тоді обсяг знаходиться в одну дію, за формулою: V = M/?.

2

Можете скористатися методом, відкритим ще в глибоку давнину великим ученим Архімедом. Напевно вам відома історія, як сіракузький цар Гиерон, запідозривши свого ювеліра в шахрайстві, наказав Архімедові визначити, з чистого чи золота зроблена його корона або ж у сплав підмішані дешеві домішки. Здавалося б, усе просто: відома точна маса корони, відома щільність чистого золота. Але перед вченим постало завдання: як визначити обсяг корони, якщо вона дуже складна за формою? Архімед блискуче вирішив її, зваживши корону спочатку в повітрі, а потім у воді.

3

Різниця у вазі — так звана «виштовхуюча сила», рівна вазі води в об’ємі корони. Ну а знаючи щільність води, визначити обсяг нескладно. Діючи за аналогією, можна визначити обсяг будь-якого твердого речовини, зрозуміло, якщо воно не розчиняється у воді і тим більше не вступає з нею в реакцію.

4

Якщо ви маєте справу з газом, що знаходиться при умовах, близьких до нормальних, то визначити його обсяг дуже просто. Треба лише запам’ятати, що один моль будь-якого газу при таких умовах займає об’єм, рівний 22,4 літра. Далі можна робити обчислення, виходячи з даних вам умов.

5

Наприклад, треба визначити, який обсяг займає 200 грам чистого азоту? Насамперед згадайте формулу молекули азоту (N2) і атомна вага азоту (14). Отже, молярний вага азоту: 28 грам/моль. Тобто в 22,4 літра містилося б 28 грам цього газу. А скільки буде його в 200 грамах? Обчисліть: 200х28/22,4 = 250 грам.

6

Ну, а як знайти об’єм газу, якщо він знаходиться не при нормальних умовах? Тут вам прийде на допомогу рівняння Менделєєва-Клапейрона. Хоч воно виведено для моделі «ідеального газу», ви цілком можете ним скористатися.

7

Знаючи такі необхідні вам параметри, як тиск газу, його масу і температуру, ви обчисліть обсяг за формулою: V = MRT/mP, де R — універсальна газова постійна, рівна 8,31, m — молярна маса газу.

Корисна порада

Переведіть всі величини в одну систему, інакше вийде нісенітниця.

tips-ua.com

Урок 9. Молярная масса и молярный объем – HIMI4KA

В уроке 9 «Молярная масса и молярный объем» из курса «Химия для чайников» выясним, что подразумевается под молярной массой и молярным объемом; приведем формулы для их вычисления. Напоминаю, что в прошлом уроке «Химическое количество вещества и моль» мы выяснили, что такое химическое количество вещества; рассмотрели моль в качестве единицы количества вещества, а также познакомились с постоянной Авогадро.

Молярная масса

Вы знаете, что одинаковое химическое количество любых веществ содержит одно и то же число структурных единиц. Но у каждого вещества его структурная единица имеет собственную массу. Поэтому и массы одинаковых химических количеств различных веществ тоже будут различны.

Молярная масса — это масса порции вещества химическим количеством 1 моль.

Молярная масса вещества Х обозначается символом M(Х). Она равна отношению массы данной порции вещества m(Х) (в г или кг) к его химическому количеству n(Х) (в моль):

В Международной системе единиц молярная масса выражается в кг/моль. В химии чаще используется дольная единица — г/моль.

Определим молярную массу углерода. Масса углерода химическим количеством 1 моль равна 0,012 кг, или 12 г. Отсюда:

Молярная масса любого вещества, если она выражена в г/моль, численно равна его относительной молекулярной (формульной) массе.

Например:

На рисунке 47 показаны образцы веществ (H2O, CaCO3, Zn), химическое количество которых одно и то же — 1 моль. Как видите, массы разных веществ химическим количеством 1 моль различны.

Молярная масса является важной характеристикой каждого отдельного вещества. Она отражает зависимость между массой и химическим количеством вещества. Зная одну из этих величин, можно определить вторую — массу по химическому количеству:

и, наоборот, химическое количество по массе:

а также число структурных единиц:

Взаимосвязь между этими тремя характеристиками вещества в любом его агрегатном состоянии можно выразить простой схемой:

Молярный объем

В отличие от твердых и жидких веществ все газообразные вещества химическим количеством 1 моль занимают одинаковый объем (при одинаковых условиях). Эта величина называется молярным объемом и обозначается Vm.

Подобно молярной массе, молярный объем газа равен отношению объема данного газообразного вещества V(Х) к его химическому количеству n(Х):

Так как объем газа зависит от температуры и давления, то при проведении различных расчетов берутся обычно объемы газов при нормальных условиях (сокращенно — н. у.). За нормальные условия принимаются температура 0 °С и давление 101,325 кПа.

Установлено, что при нормальных условиях отношение объема любой порции газа к химическому количеству газа есть величина постоянная и равная 22,4 дм3/моль. Другими словами, молярный объем любого газа при нормальных условиях:

Молярный объем — это объем, равный 22,4 дм3, который занимает 1 моль любого газа при нормальных условиях.

Пример 1. Вычислите химическое количество SiO2, масса которого равна 240 г.

Спойлер

[свернуть]

Пример 2. Определите массу серной кислоты H2SO4, химическое количество которой 2,5 моль.

Спойлер

[свернуть]

Пример 3. Сколько молекул CO2 и сколько атомов кислорода содержится в углекислом газе массой 110 г?

Спойлер

[свернуть]

Пример 4. Какой объем занимает кислород химическим количеством 5 моль при нормальных условиях?

Спойлер

[свернуть]

Краткие выводы урока:

  1. Масса вещества химическим количеством 1 моль называется его молярной массой. Она равна отношению массы данной порции вещества к его химическому количеству.
  2. Объем газообразных веществ химическим количеством 1 моль при нормальных условиях одинаков и равен 22,4 дм3.
  3. Величина, равная 22,4 дм3/моль, называется молярным объемом газов.

Надеюсь урок 9 «Молярная масса и молярный объем» был понятным и познавательным. Если у вас возникли вопросы, пишите их в комментарии. Данный урок был заключительным в главе «Основные химические понятия».

himi4ka.ru

Об’єм — Вікіпедія

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

Мірна чашка може бути використана для вимірювання об’єму рідин

Об’є́м — місткість геометричного тіла, тобто частини простору, обмеженої однією або декількома замкнутими поверхнями. Об’єм виражається числом кубічних одиниць, що поміщаються в певній ємкості.

Об’єм це величина, що визначає кількість тривимірного простору в середині замкнутої поверхні, наприклад, це простір, який заповнює або містить в собі речовина (тверде тіло, рідина, газ, або плазма) або фігура.[1] Прийняті одиниці вимірювання — в СІ і похідних від неї — кубічний метр, кубічний сантиметр, літр (кубічний дециметр) і т. д. Позасистемні — галон, барель, бушель.

Тривимірні математичні фігури також мають об’єм. Об’єми деяких простих фігур, таких як правильні прямолінійні або округлі можна легко розрахувати за допомогою арифметичних формул. Об’єми складних форм можуть розраховуватися за допомогою інтегрального числення, при умові що існує формула для визначення межі, що обмежує фігуру. Там де існують варіацій у формі і об’ємі, як наприклад різниця у відмінності людського тіла, об’єм може розраховуватися за допомогою методів в тривимірному просторі таких як індекс об’єму тіла

[en]. Одновимірні фігури (такі як прямі) і двовимірні фігури (такі як квадрати) мають нульове значення об’єму в тривимірному просторі.

Об’єм твердого тіла (правильної форми чи довільної) можна визначити кількістю витісненої рідини. Цей підхід також можна використовувати для визначення об’єму газу. Загальний об’єм двох поєднаних між собою речовин, як правило є більший за об’єм однієї з речовин. Однак, іноді одна з речовин розчиняється в іншій і їх загальний об’єм не є адитивним.[2]

  • Слово «об’єм» також використовують в переносному значенні для позначення загальної кількості або поточної величини. Наприклад, «об’єм попиту».
  • В образотворчому мистецтві об’ємом називається ілюзорна передача просторових характеристик предмета, що зображується, художніми методами.

uk.wikipedia.org

Как найти объем по химии

Есть множество формул для нахождения объема. В первую очередь необходимо определить в каком агрегатном состоянии находится вещество, для которого мы ищем объем. Для объема газа подходят одни формулы, а для объема раствора совершенно другие.

Спонсор размещения P&G Статьи по теме «Как найти объем по химии» Как перевести литры газа в кубический метр Как перевести из литров в метры в кубе Как найти период и частоту колебаний

Инструкция

1

Одна из формул объема раствора: V = m/p, где V – объем раствора(мл), m – масса(г), p – плотность(г/мл). Если требуется дополнительно найти массу, то это можно сделать, зная формулу и количество нужного вещества. С помощью формулы вещества мы найдем его молярную массу, сложив атомные массы всех элементов, входящих в его состав. Например, M(AgNO3) = 108+14+16*3 = 170 г/моль. Далее находим массу по формуле: m = n*M, где m – масса(г), n – количество вещества(моль), M – молярная масса вещества(г/моль). Подразумевается, что количество вещества дано в задаче.

2

Следующая формула для нахождения объема раствора выводится из формулы молярной концентрации раствора: с = n/V, где c – молярная концентрация раствора(моль/л), n – количество вещества(моль), V – объем раствора(л). Выводим: V = n/c. Количество вещества можно дополнительно найти по формуле: n = m/M, где m – масса, M – молярная масса.

3

Далее приведены формулы для нахождения объема газа. V = n*Vm, где V – объем газа(л), n – количество вещества(моль), Vm – молярный объем газа(л/моль). При нормальных условиях, т.е. давлении равным 101 325 Па и температуре 273 К молярный объем газа является величиной постоянной и равен 22,4 л/моль.

4

Для газовой системы существует формула: : q(x) = V(x)/V, где q(x)(фи) – объемная доля компонента, V(x) – объем компонента (л), V – объем системы (л). Из этой формулы можно вывести 2 другие: V(x) = q*V, а также V = V(x)/q.

5

Если в условии задачи присутствует уравнение реакции, решать задачу следует с помощью него. Из уравнения можно найти количество любого вещества, оно равно коэффициенту. Например, CuO + 2HCl = CuCl2 + h3O. Отсюда видим, что при взаимодействии 1 моля оксида меди и 2 моль соляной кислоты получилось 1 моль хлорида меди и 1 моль воды. Зная по условию задачи количество вещества всего одного компонента реакции, можно без труда найти количества всех веществ. Пусть, количество вещества оксида меди равно 0,3 моль, значит n(HCl) = 0,6 моль, n(CuCl2) = 0,3 моль, n(h3O) = 0,3 моль.

Как просто

masterotvetov.com

Формула массы в химии

Определение и формула для расчета массы

Одним из основополагающих законов в химии является закон сохранения массы (масса веществ, вступивших в химическую реакцию, всегда равна массе образовавшихся веществ), который говорит о том, что зная массу веществ, вступивших в реакцию мы легко можем рассчитать массу продуктов этой реакции и наоборот.

Для того, чтобы определить массу вещества используют следующую формулу:

m = n×M,

где n —  количество вещества (моль), а М – молярная масса вещества (г/моль), откуда следует, что единицей измерения массы является [г].

Моль – это количество вещества, которое содержит столько же частиц (молекул, атомов, ионов, электронов), сколько атомов углерода содержится в 12 г изотопа 12С.

Масса одного атома 12С равна 12 а.е.м., поэтому число атомов в 12 г изотопа

12С равно:

NA = 12 г / 12 × 1,66057×10-24 г = 1/1,66057×10-24 = 6,0221×10-23.

Таким образом, моль вещества содержит 6,0221×10-23 частиц этого вещества.

Физическую величину NA называют постоянной Авогадро, она имеет размерность [NA] = моль-1. Число 6,0221×10-23 называют числом Авогадро.

Молярная масса (М) – это масса 1 моль вещества. Легко показать, что численные значения молярной массы М и относительной молекулярной массы Mr равны, однако первая величина имеет размерность [M] = г/моль, а вторая безразмерна:

M = NA × m (1 молекулы) = NA × Mr × 1 а.е.м. = (NA ×1 а.е.м.) × Mr = × Mr.

Это означает, что если масса некоторой молекулы равна, например, 44 а.е.м., то масса одного моля молекул равна 44 г.

Постоянная Авогадро является коэффициентом пропорциональности, обеспечивающим переход от молекулярных отношений к молярным.

Примеры решения задач

ru.solverbook.com

Як знайти об’єм з хімії |ЯкПросто

Є безліч формул для знаходження об’єму. У першу чергу необхідно визначити в якому агрегатному стані знаходиться речовина, для якого ми шукаємо обсяг. Для об’єму газу підходять одні формули, а для об’єму розчину зовсім інші.

Інструкція

  1. Одна з формул об’єму розчину: V = m / p, де V — об’єм розчину (мл), m — маса (г), p — щільність (г / мл). Якщо потрібно додатково знайти масу, то це можна зробити, знаючи формулу і кількість потрібного речовини. За допомогою формули речовини ми знайдемо його молярну масу, склавши атомні маси всіх елементів, що входять до його складу. Наприклад, M (AgNO3) = 108 +14 +16 * 3 = 170 г / моль. Далі знаходимо масу за формулою: m = n * M, де m — маса (г), n — кількість речовини (моль), M — молярна маса речовини (г / моль). Мається на увазі, що кількість речовини дано в задачі.
  2. Наступна формула для знаходження об’єму розчину виводиться з формули молярної концентрації розчину: з = n / V, де c — молярна концентрація розчину (моль / л), n — кількість речовини (моль), V — об’єм розчину (л). Виводимо: V = n / c. Кількість речовини можна додатково знайти за формулою: n = m / M, де m — маса, M — молярна маса.
  3. Далі наведено формули для знаходження об’єму газу. V = n * Vm, де V — об’єм газу (л), n — кількість речовини (моль), Vm — молярний об’єм газу (л / моль). При нормальних умовах, тобто тиску рівним 101 325 Па і температурі 273 К молярний об’єм газу є величиною постійною і дорівнює 22,4 л / моль.
  4. Для газової системи існує формула:: q (x) = V (x) / V, де q (x) (фі) — об’ємна частка компонента, V (x) — обсяг компонента (л), V — об’єм системи (л) . З цієї формули можна вивести 2 інші: V (x) = q * V, а також V = V (x) / q.
  5. Якщо в умові завдання присутній рівняння реакції, вирішувати завдання слід за допомогою нього. З рівняння можна знайти кількість будь-якої речовини, воно дорівнює коефіцієнту. Наприклад, CuO + 2HCl = CuCl2 + h3O. Звідси бачимо, що при взаємодії 1 моля оксиду міді і 2 моль соляної кислоти вийшло 1 моль хлориду міді і 1 моль води. Знаючи за умовою задачі кількість речовини всього одного компонента реакції, можна без зусиль знайти кількості всіх речовин. Нехай, кількість речовини оксиду міді дорівнює 0,3 моль, значить n (HCl) = 0,6 моль, n (CuCl2) = 0,3 моль, n (h3O) = 0,3 моль.

Зверніть увагу

Не забувайте про одиниці виміру!

Джерела

yak-prosto.com

Формули об’єму геометричних фігур.

Об’єм геометричної фігури

— кількісна характеристика простору, яке займає тіло або речовина. Об’єм тіла або його місткість визначається формою та лінійними розмірами цього тіла.

Об’єм куба

Об’єм куба рівний кубу довжини його грані.

Формула об’єму куба:

V = a3


де V — об’єм куба,
a — довжина грані куба.

Об’єм призми

Об’єм призми дорівнює добутку площі основи на висоту.

Формула об’єму призми:

V = So h


де V — об’єм призми,
So — площа основи призми,
h — висота призми.

Об’єм паралелепіпеда

Об’єм паралелепіпеда дорівнює добутку площі основи на висоту.

Формула об’єму паралелепіпеда:

V = So · h


де V — об’єм паралелепіпеда,
So — площа основи,
h — довжина висоти.

Об’єм прямокутного паралелепіпеда

Об’єм прямокутного паралелепіпеда рівний добутку його довжини, ширини і висоти.

Формула об’єму прямокутного паралелепіпеда:

V = a · b · h


де V — об’єм прямокутного паралелепіпеда,
a — довжина,
b — ширина,
h — висота.

Об’єм піраміди

Об’єм піраміди рівний одній третій від добутку площі її основи на висоту.

Формула об’єму піраміди:де V — об’єм піраміди,
So — площа основи піраміди,
h — довжина висоти піраміди.

Об’єм правильного тетраедра

Формула об’єму правильного тетраедра:

де V — об’єм правильного тетраедра,
a — довжина ребра правильного тетраедра.

Об’єм циліндра

Об’єм циліндра рівний добутку площі його основи на висоту.

Формули об’єму циліндра: де V — об’єм циліндра,
So — площа основи циліндра,
R — радіус циліндра,
h — висота циліндра,
π = 3.141592.

Об’єм конуса

Об’єм конуса рівний одній третій добутку площі його основи на висоту.

Формули об’єму конуса:де V — об’єм конуса,
So — площа основи конуса,
R — радіус основи конуса,
h — висота конуса,
π = 3.141592.

Об’єм кулі

Об’єм кулі рівний чотирьом третім від його радіуса в кубі, помноженого на число пі.

Формула об’єму кулі:де V — об’єм кулі,
R — радіус кулі,
π = 3.141592.

Підготовка до ДПА по темах.

Будь-які нецензурні коментарі будуть видалені, а їх автори занесені в чорний список!

ua.onlinemschool.com

Author: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *