Формула маси хімія: Маса і молярна маса — урок. Хімія, 8 клас.

Молярна маса. Обчислення за хімічною формулою маси даної кількості речовини і кількості речовини за відомою масою

8 клас хімія      Урок 33-34

Тема. Молярна маса. Обчислення за хімічною формулою маси даної кількості речовини і кількості речовини за відомою масою

Мета:

 • Ввести поняття «молярна маса»; ознайомити з одиницею вимірювання молярної маси речовини; показати фізичний зміст молярної маси речовини; пояснити взаємозв’язок між кількістю речовини, масою, молярною
 • розвивати пізнавальний інтерес, логічне мислення, пам’ять,    формувати науковий світогляд.
 • виховувати творчу , допитливу особистість, почуття гідності, бережливості, вміння працювати в колективі, взаємодопомогу.

  Обладнання та реактиви: періодична система хімічних елементів Д. І.  

Девіз уроку: 

Просто знати – це не все. Знання потрібно використовувати.    Й. Гете

Хід уроку

І-ий міні-модуль

Контрольно-рефлексивний

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.                                                                                                      Вчитель

Ми, з вами вивчили цікаву величину – кількість речовини, знаємо одиницю її вимірювання, навчилися визначати число атомів і молекул в певній кількості речовини. То ж давайте перевіримо як ви вмієте оперувати цими поняттями. Для цього ми проведемо гру «Хто швидше».

Умови цієї гри:

Вчитель ставить запитання. Хто знає відповідь, плеще в долоні та дає відповідь. Отож, розпочинаємо.

–         Як позначається кількість речовини?

–         Що таке кількість речовини?

–         В яких одиницях вимірюється кількість речовини?

–         Що таке моль?

–         Чому дорівнює число Авогадро?

–         Як позначається відносна молекулярна маса речовини?

–         В яких одиницях вимірюється відносна молекулярна маса речовини

–         На що вказує хімічна формула речовини?

–         Чому дорівнює відносна молекулярна маса кисню?

Хімічний диктант

1) Скільки атомів Феруму міститься в 2 моль заліза? (12,04 · 1023 атомів)

2) Молярна маса молекули кисню О2 дорівнює. .. (32 г/моль)

3) Формула розрахунку кількості речовини за відомою масою речовини. (n = m/М)

4) Стала Авогадро NА дорівнює… (6,02 · 1023 частинок/моль)

5) Одиниці вимірювання молярної маси. (кг/моль або г/моль)

У цей час два учні на дошці наводять розв’язання домашніх задач.

 

 

 

 

ІІ-ий міні-модуль

Адаптивно-перетворвальний

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Поки не має таких приладів, які б дали змогу відрахувати певне число частинок речовини і відміряти число молів. Зручніше користуватися масою речовини – це величини, які залежать одна від одної. Нам необхідно вияснити цю закономірність та навчитися користуватися в практичній діяльності.                                                                                               Повідомлення теми та мети уроку

IV.

 Вивчення нового матеріалу

Бесіда вчителя про молярну масу, одиниці її вимірювання. Проводиться аналогія між молярною масою речовини та відносною молекулярною масою речовини. Встановлюється зв’язок між масою речовини, молярною масою та кількістю.                                                                                       Отже, молярна маса — це маса 1 моль речовини, а отже, сумарна маса всіх частинок, що входять в 1 моль цієї речовини. Молярна маса пропорційна масі однієї молекули певної речовини. Тому числове значення молярної маси дорівнює відносній молекулярній масі для будь-якої речовини.

Молярна маса — це фізична величина, що дорівнює відношенню маси речовини до відповідної кількості речовини.

M = m/n;                                                                                                                                                                   де n-кількість речовини, m-маса речовини.

                                                                                                                Позначається молярна маса-  M.                                                                                                   Одиниці вимірювання: кг/моль або г/моль.                                                    Отже, знаючи молярну масу речовини та її кількість, можна обчислити масу речовини. І навпаки, знаючи кількість речовини – можна обчислити її масу.

                     M = m/n,               m=n*M,

             n=m/M

Для учнів, які відчувають труднощі з математики, корисно буде подати формули у вигляді «магічних трикутників»:

 

                                                                                                                  N     

 

                                    m                                                                     

                               n        M                                                                

n             A

 

 

 

 

 

Користуватися «магічними трикутниками» просто. Достатньо лише закрити символ тієї величини, яку потрібно знайти.                                                   Давайте повернемося до девізу нашого уроку. Про що він говорить? Правильно, ми повинні навчитися використовувати все на практиці.

Проводиться робота в парах. Кожна пара вибирає посилене завдання.

– Яка маса заліза кількістю речовини 2 моль?

Дано:                                               Розв’язання                                         

n (Fe)=2моль                                    m=n*M                          Mr(Fe)=56; M(Fe)=56г/моль

m(Fe)- ?                                                                                        m(Fe)=2*56=112 г                                                        

Відповідь: 112 г

–Яка маса алюмінію кількістю речовини 5 моль?

Дано:                                     Розв’язання                                         

n (Al)=5моль                              m=n*M                                    

Mr(Al)=27;                                                      

                                                                                                     M(Al)=27г/моль,

m(Al)- ?                                                                                          m(Al)=5*27=135 г                                                        

Відповідь: 135 г

–Яка маса кальцій оксиду кількістю речовини 0,6 моль?

Дано:                                 Розв’язання                                         

n(CaO)=0,5моль                      m=n*M                              Mr(

CaO)=40+16=56

m(CaO)- ?                                                                                 M(CaO)=56 г/моль

                                                                                              m(CaO)=0,5*56=28 г                                                        

Відповідь:28 г

ІІІ-ій міні-модуль

Адаптивно-перетворвальний

Формування навичок і вмінь

Учитель. Сьогодні ви навчитеся здійснювати обчислення за хімічними формулами з використанням фізичних величин «кількість речовини» й «молярна маса».

На аркуші наведені задачі, які ми розв’яжемо з використанням вивчених на попередньому уроці формул, а також формули, що знадобляться для розрахунків у процесі розв’язання задач.

Записуємо на дошці формули:

 n= N/NA,        M = m/n,          m=n*M,         n=m/M ,        N=n*NA  

Розв’язування задач. Практика на прикладах                                                           

Задача                                                                                                                                                Розрахуйте кількість речовини натрій хлориду (NaCl) масою 125 г.

Дано:                               Розв’язання          

m(NaCl)=125 г                1) Обчислюємо молярну масу

n(NaCl)-?                        М(NaCl)=23+35,5=58,5 г/моль     

                                        2) За формулою n = m/М:

n=125/58,5=2,1 моль

Відповідь: 2,1 моль.

 Задачі для самостійного розв’язання

Задача 2

Обчисліть масу 4 моль нітратної кислоти HNО3.

Дано:                               Розвязання          

n(HNО3)=4моль                1) Обчислюємо молярну масу

m(HNО3)-?                        М(HNО3)=1+14+16*3=63 г/моль     

                                         2) З формули  n = m/М випливає:

                                    m = n *М, тоді  m(HNО3) = 4 моль · 63 г/моль = 252 г.

Відповідь: 252 г.

Задача 3

Обчисліть масу кальцій карбонату (СаСО3) кількістю речовини 3 моль.

Керована практика

Задача 4

Обчисліть кількість атомів Феруму у ферум(ІІ) сульфіді масою 352 г.

2) За формулою n = m обчислюємо кількість речовини FeS:

n(FeS)=352/88=4 моль

3) 3 формули n = N/NA випливає: N = n · NA.

Обчислюємо число молекул FeS:

N(FeS) = 4 моль * 6,02 * 1023 молекул/моль = 24,08 * 1023 молекул.

4) Оскільки молекула FeS складається з одного атома Феруму й одного атома Сульфуру, то

N(Fe) = N(S) = 24,08*1023(атомів).

Відповідь: 24,08 * 1023 атомів.

 Задача 5

Обчисліть кількість атомів Оксигену в молекулярному кисні масою 64 г.

2) За формулою n = m обчислюємо кількість речовини O2:

n(O2)=64/32=2 моль

3) 3 формули n = N/NA випливає: N = n* NA.

Обчислюємо число молекул O2:

N(O2) = 2 моль*6,02*1023 молекул/моль=12,04 * 1023 молекул.

4) Оскільки молекула O2 складається з двох атомів Оксигену, то

N(O2) =2* N(O)=2*12,04*1023= 24,08*1023 (атомів).

Відповідь: 24,08*1023 атомів.

 

V. Узагальнення та систематизація знань                                                                                       Самостійна робота з взаємоперевіркою                                                                                               Обчисліть масу 5 моль:                                                                                                                             варіант І: натрій хлориду NaCl;                                                                                                                  варіант II: кальцій оксиду СаО.                                                                                                                     Після виконання завдання учні обмінюються роботами й перевірять один одного.

 VI. Підсумок уроку                                                                                                           Рефлексія                                                                                                                                                                   Матеріал уроку:                                                                                                                                                 –         засвоїв на достатньому рівні;                                                                                                                         –         нічого не засвоїв;                                                                                                                                           –         потрібно ще попрацювати.                                                                                               

VII. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний параграф підручника, відповісти на питання, виконати вправи.                                                                                                         1. Скільки моль становлять: 5г Кальцію, 0,5 моль води, 10 моль міді?        

2.Для реакції потрібно взяти 0,5 моль кремнезему. Яку масу оксиду треба відважити?                                                                                                                         3.Дано порцію C6H12O6 масою 30 г. Скільки це буде моль? Скільки там міститься молекул глюкози?

Молярна маса. Обчислення зі хімічною формулою маси даної кількості речовини та кількості речовини за відомою масою

Хімія. 8 клас. Ярошенко

Вивчення параграфа допоможе вам:

 • засвоїти поняття «молярна маса»;
 • з’ясувати, у яких одиницях вимірюється молярна маса;
 • здійснювати обчислення молярної маси за хімічною формулою речовини;
 • обчислювати за хімічною формулою масу даної кількості речовини;
 • обчислювати кількість речовини за відомою масою порції речовини.

МОЛЯРНА МАСА. Поняття молярної маси введено для визначення співвідношення кількості речовини (ν) і маси (m), що характеризують порцію речовини.

Молярна маса (М) — це відношення маси деякої порції речовини до кількості речовини в цій порції.

Знаючи масу порції речовини та кількість речовини в ній, за цією формулою обчислюють молярну масу речовини.

ЯК ОБЧИСЛЮЮТЬ МОЛЯРНУ МАСУ РЕЧОВИНИ.

Приклад 1. Обчислити молярну масу речовини, порція якої кількістю речовини 0,5 моль має масу 40 г.

Приклад 2. Якщо взяти порції різних речовин, маси яких дорівнюють їх відносним молекулярним масам, наприклад 12 г вуглецю (С), 18 г води (Н2О), 58,5 г натрій хлориду (NaCl), і масу кожної порції поділити на абсолютну масу структурної частинки речовини, то в усіх випадках частка від ділення становитиме 6,02 · 1023, тобто дорівнюватиме числу Авогадро.

Незважаючи на різну відносну молекулярну масу речовин Mr, у їх порціях масою, що дорівнює відносній молекулярній масі речовин, міститься число Авогадро структурних частинок. Це має важливе значення для проведення обчислень молярної маси речовини за її хімічною формулою.

Пригадайте із 7 класу, як обчислити відносну молекулярну масу речовини.

Щоб обчислити молярну масу речовини, спершу необхідно обчислити відносну молекулярну масу речовини за хімічною формулою. Після цього знайдене число слід перевести в одиниці молярної маси, тобто в г/моль.

Попрацюйте групами

Розгляньте приклади обчислення молярної маси речовин.

Приклад 3. Обчислення молярної маси вуглекислого газу CO2.

Отже, один моль вуглекислого газу СО2 — речовини молекулярної будови — має масу 44 г і містить число Авогадро молекул.

Приклад 4. Обчислення молярної маси купрум(ІІ) оксиду CuO.

Отже, один моль купрум(ІІ) оксиду CuO — речовини немолекулярної будови — має масу 80 г і також містить число Авогадро формульних одиниць речовини CuO.

Маса одного моля будь-якої речовини дорівнює її відносній молекулярній масі й містить число Авогадро формульних одиниць речовини.

ОБЧИСЛЕННЯ ЗА ХІМІЧНОЮ ФОРМУЛОЮ МАСИ ДАНОЇ КІЛЬКОСТІ РЕЧОВИНИ. Ці обчислення здійснюють, виходячи з формули

Маса порції речовини дорівнює добутку молярної маси речовини на кількість речовини: m = М · v.

Приклад 5. Обчислити масу порції сульфур(VІ) оксиду кількістю речовини 4 моль.

ОБЧИСЛЕННЯ КІЛЬКОСТІ РЕЧОВИНИ ЗА ВІДОМОЮ МАСОЮ ПОРЦІЇ РЕЧОВИНИ. Якщо відомі маса порції речовини та молярна маса речовини, кількість речовини обчислюють за формулою:

Приклад 6. Обчислити кількість речовини в порції алюміній оксиду Al2O3 масою 20,4 г.

Хімія — це життя: сторінка природодослідника

Напевно, у кожного з вас удома є мірний посуд для сипких чи рідких речовин, а також прилади для зважування.

Завдання 1. Скориставшись мірним посудом та приладом для зважування, відміряйте порції кількох речовин, формули яких вам відомі (наприклад, кухонна сіль, питна сода, цукор, вода тощо), кількістю речовини 1 моль.

Завдання 2. Порівняйте маси порцій і з’ясуйте, 1 моль якої з речовин найлегший, а якої — найважчий; якої речовини візуально найбільше.

У висновку поясніть, чому, маючи однакове число формульних одиниць, відміряні вами порції речовин різняться за масою.

Сторінка ерудита

Дізнаємось, як можна встановлювати формулу бінарної речовини, користуючись величиною «кількість речовини».

Приклад 7. У порції бінарної речовини масою 5,82 г вміст Цинку становить 3,9 г, а Сульфуру — 1,92 г . Встановіть формулу речовини, якщо різниця між молярною масою кальцій карбонату СаСО3 і молярною масою шуканої речовини дорівнює 3 г/моль.

Стисло про основне

• Молярна маса М — це маса одного моля речовини. Чисельно вона дорівнює її відносній молекулярній масі.

• Молярну масу речовини обчислюють за формулою

• Похідні формули

та m = М · v дають змогу обчислювати молярну масу речовини та масу порції речовини за відомою кількістю речовини.

• Один моль речовини будь-якої будови містить число Авогадро її формульних одиниць.

Знаємо, розуміємо

1. Що називають молярною масою речовини?

2. Яка залежність існує між молярною масою й відносною молекулярною масою речовини?

3. За якою формулою можна обчислити молярну масу речовини, якщо відомі маса та кількість речовини в порції речовини?

Застосовуємо

75. Обчисліть молярну масу речовин за такими даними:

 • а) порція речовини має масу 22,4 г, що відповідає кількості речовини 0,4 моль;
 • б) порція речовини має масу 120 г, що відповідає кількості речовини 3 моль.

76. Обчисліть кількість речовини в порції леткої сполуки Карбону з Гідрогеном масою 8 г.

77. Установіть відповідність між формулами речовин і їх молярними масами.

 • 1 PH3
 • 2 SiH4
 • 3 O3
 • 4 НF
 • А 20
 • Б 32
 • В 34
 • Г 48
 • Д 81

78. Розташуйте за збільшенням кількості речовини зазначені порції речовин.

 • А вода масою 54 г
 • Б кисень масою 48 г
 • В азот масою 56 г
 • Г натрій масою 23 г

79. Якою має бути маса порції води, щоб у ній містилося стільки само молекул, скільки їх є в 1 грудці рафінованого цукру масою 5 г? (Молекула цукру складається з 12 атомів Карбону, 22 атомів Гідрогену й 11 атомів Оксигену.)

80. Середня добова потреба дорослої людини в кухонній солі становить близько 5 г, у цукрі — близько 50 г. Обчисліть, якій кількості речовини відповідає середня добова потреба людини в кожній із цих життєво необхідних для неї речовин.

Попередня

Сторінка

Наступна

Сторінка